BIP
34 batalion radiotechniczny
Historia batalionu

Jednostka kontynuuje tradycje 3 Samodzielnej Kompanii Radiotechnicznej sformowanej na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Nr 076/Org. z dnia 11 listopada 1960 roku.
Zadanie sformowania 3 Samodzielnej Kompanii Radiotechnicznej powierzono mjr Zygmuntowi PIWOWARCZYKOWI, który wraz z zastępcą ds. politycznych kpt. Janem KOTARSKIM i szefem kompanii plut. Kazimierzem PAWLAKIEM przystąpił do organizacji w przydzielonym rejonie zakwaterowania w Warszawie na Pelcowiźnie.

Formowanie 3 SKRt odbywało się równolegle ze szkoleniem kadry i żołnierzy, pracami gospodarczymi, rozbudową bazy i innymi przedsięwzięciami organizacyjnymi.

19 czerwca 1961 roku 3 SKRt wzięła udział w ćwiczeniach kierowanych przez Dowódcę Wojsk OPL WOW. Postawione przed nią zadania wykonała na ocenę bardzo dobrą.

W kwietniu 1966 roku 3 SKRt zmienia miejsce stałej dyslokacji i przewieziona została do Białobrzegu koło Zegrza, gdzie stacjonowała do jesieni 1973 roku.

Rozkazem Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego Nr 0145 z dnia 29 września 1973 roku 3 SKRt została przeformowana na batalion radiotechniczny z jednoczesną zmianą miejsca dyslokacji na Garnizon Modlin. Zmiany dyslokacji oraz przeformowania jednostki dokonał dowódca ppłk Bazyli KRAŚKO.

W Twierdzy Modlin jednostka jeszcze kilka razy zmieniała rejon zakwaterowania.

Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF 38 z dnia 09 grudnia 1997 roku oraz Rozkazem Dowódcy WOW Nr PF-28 z dnia 17 grudzieia 1997 roku jednostka przeszła w podporządkowanie Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

Następnie zgodnie z Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 084/Org. z dnia 11 sierpnia 1999 roku jednostka uległa przeformowaniu na nowy etat z jednoczesną zmianą miejsca dyslokacji do m. CHOJNICE. Rozpoczął się wielomiesięczny manewr sprzętu i całego wyposażenia.

34 brt na Ziemi Chojnickiej oficjalnie zaistniał 01.01.2000 roku.

Przejmując obiekty koszarowe w m. NIEŻYCHOWICE jednostka jednocześnie kontynuuje tradycje poprzedniej jednostki, gdyż już 11.05.1951 r. na terenie CHOJNIC powstała 2 kompania obserwacyjno - meldunkowa 49 batalionu stacjonującego w m. BYDGOSZCZ, a następnie istniał tutaj do 1973 r. 2 batalion 12 pułku radiotechnicznego, a w latach 1974-1998 22 batalion radiotechniczny jako samodzielny Oddział Gospodarczy (kolejni dowódcy: ppłk Kryspin Okólski 1967-84, ppłk Antoni Kraszewski 1984-97, kpt. Dariusz Krzywdziński 22.12.97-31.12.98).

W okresie funkcjonowania 22 brt na Ziemi Chojnickiej współpraca dobrosąsiedzka z tutejszym środowiskiem owocowała wieloma przykładami wzajemnej pomocy czego dowodem było ufundowanie w 1995 r. sztandaru dla jednostki przez społeczeństwo. Obecnie sztandar znajduje się w Muzeum WP w Warszawie.

Wręczenie sztandaru

Po rozformowaniu batalionu w jego miejsce utworzono Ośrodek Wykrywania i Kontroli jako pododdział JW 4961 SŁUPSK (Dca: ppłk Tadeusz Rocławski). Funkcjonował on do 31 grudnia 1999 r., a z dniem 1 stycznia wszedł w skład obecnej jednostki.

 

 

 

Kolejni dowódcy

3 samodzielnej kompanii radiotechnicznej:

mjr Zygmunt Piwowarczyk (1960 do 1967)
por. Jerzy Telep (1967 do 1968)

kpt. Lech Kowalski (1968 do 1969)

mjr Ryszard Pęcherzewski (1969 do 1973)

 

34. batalion radiotechniczny:

ppłk Bazyli KRAŚKO (1973 do 1977)
mjr Józef NIEWIADOMSKI (1977 do 1978)
mjr dypl. Kazimierz SABAJ (1978 do 1981)
kpt. dypl. Andrzej SIUDA (1981 do 1986)
mjr mgr inż. Janusz KOWALSKI (1986 do 1991)
ppłk dypl. Paweł ŚLIWIŃSKI (1991 do 1992)
mjr dypl. Narcyz ZAREMBA (1992 do 1995)
kpt. dypl. Zbigniew BANACH (1995 do 1997)
mjr mgr inż. Adam WŁODARCZYK (1997 do 1999)
ppłk mgr inż. Czesław SIECZKOWSKI (1999 do 2002)
ppłk mgr inż. Grzegorz WARDACKI (2002 do 2006)
ppłk mgr Zbigniew PERZYNA (2006 do 2009)
ppłk mgr inż. Tomasz MICHALSKI (2009 do 2016)
ppłk mgr inż. Paweł CZAJKOWSKI (2016 do 2018)
ppłk mgr inż. Andrzej LUBCZYŃSKI (2018

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych