BIP
34 batalion radiotechniczny
Starszy Podoficer Dowództwa Batalionu

 

st. chor. szt. Dariusz HAWRYŁO
tel. 261-534-123


Starszy Podoficer Dowództwa Batalionu.

Do jego zadań należy:

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw podoficerów i szeregowych w zakresie określonym przez Dowódcę batalionu;
 • wykonywanie zadań związanych z osiąganiem gotowości do podjęcia działań według zasad określonych w dokumentach Wojennego Systemu Dowodzenia;
 • wykonywanie sprawozdań i meldunków dotyczących podoficerów i szeregowych;
 • przedstawianie Dowódcy batalionu nastrojów środowiska podoficerów i szeregowych;
 • uczestniczenie w naradach i odprawach związanych z działalnością podoficerów i szeregowych;
 • przedstawianie Dowódcy batalionu propozycji dotyczących wyróżnień podoficerów i szeregowych;
 • reprezentowanie jednostki wojskowej (korpusu podoficerów) na wszelkiego rodzaju uroczystościach wojskowych i cywilnych, promowanie Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym;
 • składanie opinii i wniosków w sprawach warunków pełnienia służby, potrzeb kulturalno-oświatowych i socjalno-bytowych korpusu podoficerów i szeregowych;
 • organizowanie Dnia Podoficera zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • współudział w organizowaniu niezbędnych szkoleń uzupełniających jak również imprez o charakterze kulturalno-oświatowym;
 • organizowanie i prowadzenie wyborów Podoficera Roku i Szeregowego Roku w batalionie; uczestniczenie w planowaniu i zagospodarowaniu kadry podoficerskiej oraz szeregowych w batalionie;
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych